Doelstelling HAR

Belangenbehartiging huurders Sint Joseph
De HAR komt op voor de belangen van alle huurders van Sint Joseph. De HAR zet zich in voor voldoende kwalitatief goede huurwoningen, bereikbaar voor alle primaire doelgroepen zoals opgenomen in de Woningwet. Daarnaast is het creëren van een veilige en prettige woon- en leefomgeving erg belangrijk.

Samenwerking met Sint Joseph
Om deze doelstelling te kunnen realiseren is goed overleg en samenwerking met Sint Joseph een vereiste. Vanuit de Overlegwet hebben huurdersorganisaties rechten en bevoegdheden bij tal van onderwerpen:

 • Recht op informatie
 • Recht op het uitbrengen van (schriftelijk) advies
 • Instemmingsrecht.
  Welk recht in welke situatie geldt hangt af van het onderwerp. De HAR en Sint Joseph hebben hun onderlinge verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Verantwoording aan huurders
In de jaarvergadering wordt verantwoording afgelegd aan de huurders aan de hand van een jaarverslag. Ook worden huurders dan geïnformeerd over de plannen voor het komende jaar.

Prestatieafspraken
Op donderdag 21 april 2022 zijn de “Prestatieafspraken 2022 t/m 2026” getekend. De prestatieafspraken bestaan uit een gezamenlijke langetermijnstrategie tot en met 2026 en een Actieprogramma voor 2022. Een belangrijk doel in de prestatieafspraken is het vergroten van de veerkracht in wijken.

Taken HAR

Toetsen en controleren
De HAR participeert in de beleidsvaststelling en ziet toe op de uitvoering van het beleid door Sint Joseph. Beleidsvoorstellen van Sint Joseph worden door de HAR getoetst en van advies voorzien. De HAR brengt haar advies uit aan de directeur-bestuurder van Sint Joseph. Jaarlijks buigt de HAR zich over de volgende thema’s:

 • Bedrijfsplan en de meerjarenprognose
 • Huuraanpassing
 • Jaarverslag
 • Ondernemingsplan

Volgen Woningwet
De Woningwet geeft het kader voor het inhoudelijk beleid (de sturing) van de overheid en de plichten en bevoegdheden (de ordening) van de verschillende bij het wonen betrokken partijen. Belangrijkste punten uit de Woningwet 2015:

 • Bouwen betaalbare huurwoningen
 • Strenge regels voor commerciële projecten
 • Prestatieafspraken met gemeenten en huurders
 • Onafhankelijk toezicht
 • Geschiktheidstoets voor bestuurders
 • Nevenfuncties bestuurders
 • Instemmingsrecht huurders bij fusies
 • Huurderscommissarissen
 • Huurdersraadpleging
 • Passende toewijzing
 • Staatssteun.

Woningwet per 2022
De herziene Woningwet (2015) is recent geëvalueerd. De evaluatie wees uit dat de hoofddoelen van de wet bereikt worden en dat stelselwijzigingen niet nodig zijn. Wel is gebleken dat de werking en toekomstbestendigheid verbeterd kunnen worden. Naar aanleiding van de evaluatie is het wetsvoorstel Wijzigingen Woningwet naar aanleiding van evaluatie aangenomen. Het wetsvoorstel, maar ook het onderliggende Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) en Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV) is gewijzigd en treedt per 1 januari 2022 in werking. Meer informatie over de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2022.

Bespreken andere beleidsonderwerpen

 • Strategisch voorraadbeleid (SVB)
 • Energiebeleidsplan
 • Participatiebeleid
 • Werkplan en de verantwoording door middel van het Jaarverslag

Wie zijn wij?

Maak kennis met de bestuursleden van de HAR.

Heb je wensen, tips of overige vragen?
Contact

E-mail

info@harvanstja.nl

Telefoon

06 82 46 70 57
0546 87 58 89

Correspondentieadres

Bornerbroeksestraat 66-23
7607 KH Almelo